Professional Answers For Useful Strategies For Hotels

Copyright. 2003-2016 Tourism Authority of Thailand กรุงเทพฯกลายมาเป็นเมืองหลวงของไทยในปีพ.ศ. 2325 เมื่อครั้งย้ายราชธานีมาจากกรุงศรีอยุธยา ที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพปรักหักพังจากสงครามระหว่างพม่าซึ่งกินเวลานานหลายปี หลังจากตั้งกรุงเป็นการถาวรที่กรุงธนบุรีทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาก็มีการย้ายกรุงเกิดขึ้นอีก คราวนี้ย้ายมายังเกาะรัตนโกสิทร์ในกรุงเทพฯในปัจจุบัน ที่ตั้งใหม่นี้มีน้ำโอบรอบเกือบทั่วอาณาบริเวณทำให้ป้องกันพระนครจากการจู่โจมได้ง่ายยิ่งขึ้น การย้ายกรุงครั้งล่าสุดนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรี สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระราชทานนามแก่ราชธานีใหม่ว่ากรุงเทพฯ เ

... Continue reading